Privacyverklaring Bicking.NL

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bicking.NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bicking.NL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bicking.NL verstrekt. Bicking.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 - voor- en achternaam
 - geslacht
 - geboortedatum
 - adresgegevens
 - telefoonnummer
 - emailadres

- bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAAROM BICKING.NL GEGEVENS NODIG HEEFT

Bicking.NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Bicking.NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van wijnen, overige dranken en/of relatiegeschenken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

 Bicking.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bicking.NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bicking.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Noordzee Zomerfestival) tussen zit.

HOE LANG BICKING.NL GEGEVENS BEWAART

Bicking.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bicking.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Bicking.NL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bicking.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ - machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort -, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bicking.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Bicking.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bicking.NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bicking.NL op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bicking.NL is als volgt te bereiken:

Postadres: Nieuwe Duinweg 26, 2224 EE Katwijk

Vestigingsadres: Nieuwe Duinweg 26, 2224 EE Katwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27375463

Telefoon: 06-23937847

www.bicking.nl is de website van Bicking.NL.

afhaaladres

"De Molenweide"
Rijnstraat 2 
2223 EE Katwijk

(tegenover Molen "De Geregtigheid")

molenweide

 

BICKING NIEUWSBRIEF

Schrijf je NU in.


Search

bent u 18 jaar of ouder

bent u 18 jaar of ouder